http://buy-game.ir

[سینمادنیای گیم]: یادداشتی بر فیلم Loveless | عصر یخبندان

0


[سینمادنیای گیم]: یادداشتی بر فیلم Loveless | عصر یخبندان

یک فیلم سیاسی/اجتماعی خیلی مهم است که بداند چه لحنی را بیان انتقاد خود به آن جامعه‌ای که در آن زیست می‌کند به کار گیرد.  فیلم «بی‌عشق» یک نقطه قوت بزرگ دارد که باعث می‌شود از مرز باریک شعار زدگی و انتقاد به زبان سینما، سقوط نکند و اثر تا آخر زنده بماند. این نقطه قوت درام فیلم است که سعی می‌کند در بستر آن انتقاد‌های خود را نیز بیان کند.

لینک مطلب: یادداشتی بر فیلم Loveless | عصر یخبندان

یادداشتی بر فیلم Loveless| نویسنده: دانیال زین‌العابدینی

دیدگاهها مسدود است